Home » Zápis do MŠ a ZŠ 2023/2024

Zápis do MŠ a ZŠ 2023/2024Zápis do ZŠ – probíhá vždy v dubnu – podrobné informace zveřejníme

S sebou – ŽÁDOST O PŘIJETÍ nebo ŽÁDOST O ODKLAD ( zde ještě doporučení PPP a lékaře)

RODNÝ LIST DÍTĚTE

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (odkaz na stránky MŠMT)


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24 – se uskuteční v květnu 2023

Žádost o přijetí ( viz níže ke stažení) podají zákonní zástupci – dále však musí doložit tyto přílohy

Rodný list nebo kopii

Doložení řádného očkování dítěte

 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – viz Vyjádření lékaře( ke stažení níže) .

 Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
  •  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Zde další dokumenty ke stažení:

Vyjádření lékaře :